Kapcsolat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a közfeladatot ellátó szervezeteknek közadataikat a nyilvánosság számára, az interneten is közzé kell tenniük A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének részletes szabályait a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szabályozza.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(Infotv.)

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokrólszóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

Szervezeti adatok
Kapcsolat:

Ügyfélszolgálati telefonszám:
Belföldről 0-24 órában hívható vezetékes szám: 06-36-889 889

Külföldről hívható vezetékes szám: +(36) - 36 - 889 889

E-mail: ugyfelszolgalat@nmzrt.hu

NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT.
1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Cégjegyzékszám: 01-10-047569
Adószáma: 24151667-2-41

Társaságot érintő ügyekben:

Telefon: 06 1 800 8070
Fax: 06 1 800 8079
E-mail: info@nmzrt.hu

A Társaság munkavédelmi képviselője: Juhász-Péntek Bernadett

A társaság cégneve:Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:1027 Budapest, Kapás utca 6-12. (Víziváros Office Center)
Postacím:1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Központi telefonszáma:+36 1 800 8070
Központi telefaxszáma:+36 1 800 8079
Internetes honlapjának címe:www.nemzetimobilfizetes.hu
Központi e-mail címe:info@nmzrt.hu
Szervezet:Szervezeti ábra
A szervezet vezetése:Nemzeti Mobilfizetési Zrt. jelenlegi szervezeti felépítése
Vezetőség:Veres Mihály – vezérigazgató
dr. Jakab Csaba – vezérigazgató-helyettes
Ács Eszter – stratégiai igazgató
Pusztai Gábor – üzletfejlesztési igazgató
Czelnai Zsolt – gazdasági igazgató
dr. Csebotárjov Olivia – jogi és szabályozási igazgató
Tóth József - NMFR üzemeltetési vezető
Belső adatvédelmi felelős:Tatár Csaba – információbiztonsági vezető
Felügyelő bizottság tagjai:Bütösiné Ujsághy Viktória (elnök)
Nagy Ádám András
Kiss Kornélia Margit
Többségi tulajdonos szervezetNemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1134 Budapest. Váci út 45/B.
Postacím: 1380 Budapest, Pf.: 1170
Központi telefonszáma: +36 1 4368-200
Központi telefaxszáma: +36 1 4368-210
Internetes honlapjának címe: www.nemzetiutdij.hu
Központi e-mail címe: ugyfel@nemzetiutdij.hu
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezéseJelenleg nincsen a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeJelenleg nincsen a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiJelenleg nincs a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által alapított közalapítvány.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyeJelenleg nincsen a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által alapított költségvetési szerv.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveJelenleg nincsen Nemzeti Mobilfizetési Zrt által alapított lap.

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Hatósági ügyek:A Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem intéz hatósági ügyeket
Közreműködés a közszolgáltatásban:A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mind piaci, mind pedig társadalmi értelemben véve egy olyan XXI. századi innovációs, technológiai közszolgáltató szervezet, amely állami koordinátorként biztosítja a hazai mobilfizetés egységes és átlátható rendszerét
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. nemzetstratégiai céljai, feladatai:A közszolgáltatások mobilfizetésének egységes rendszerben történő biztosítása,
A mobilfizetés reális fizetési módként történő pozicionálása a készpénzfizetés háttérbe szorítása érdekében,
A hazai közösségi közlekedéshez kapcsolódó mobil és elektronikus fizetési szolgáltatások fejlesztése és biztosítása,
A „Jó állam” koncepcióhoz kapcsolódó mobilfizetési szolgáltatások fejlesztése és biztosítása,
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai innovációs munka szakmai bázisa.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó,
a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Kapcsolodó dokumentumoknál közzétéve
A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiNem releváns a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vonatkozásában
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése,
hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása,
alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő),
az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok,
az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Nem releváns a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vonatkozásában
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeNemzeti Mobilfizetési Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye,
ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. nem testületi szervként működik
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólNem releváns a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vonatkozásában
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekAdatok feltöltés alatt
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiA Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatoknak, ellenőrzéseknek nincsenek nyilvános megállapításai.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukA Nemzeti Mobilfizetési Zrt. számára jogszabályok nem írnak elő a szerv tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtést.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiNem releváns a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vonatkozásában
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félNem releváns a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vonatkozásában
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekNem releváns a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vonatkozásában
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaKapcsolodó dokumentumoknál közzétéve
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás
céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma.
A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.
A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
Nem releváns a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vonatkozásában
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásNem releváns a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vonatkozásában
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése,
a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
Nem releváns a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vonatkozásában

 

A szervezet alaptevékenységére, működésére ható jogszabályok
Alapvető jogszabályok listája

 

 
Gazdálkodási adatok
Jegyzett tőke:60 millió HUF
Foglalkoztatottak száma:50 fő létszám
Tulajdonos:Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2014. július 25-től)
A társaság cégjegyzékszáma:01-10-047569
Adószáma:24151667-2-41
Statisztikai számjele:24151667749011400
Bankszámla száma:10300002-10583641-49020012
Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Alapító okirat kelte:2013.08.27.
A társaság működésének időtartama:határozatlan
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolójaKapcsolodó dokumentumoknál közzétéve
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok,
illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Kapcsolodó dokumentumoknál közzétéve
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő,
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke,
határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai,
a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni,
ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Nem releváns a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vonatkozásában
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)Nem releváns a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vonatkozásában
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)Nem releváns a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vonatkozásában
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. pénzügyileg nem támogatott szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei, oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezetet, alapítványt
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekKapcsolodó dokumentumoknál közzétéve
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)A 2018. évi közbeszerzési terv feltöltés alatt

Archív dokumentumok